AuthorRichard Kinnud

Isang makata na gumagamit ng lenggwahe ng Ifugao. Napasama ng dalawang beses sa Taboan Writers Festivals. Ang kaniyang mga tula ay napasama na sa nakaraang edisyon ng Ubod.

Moma

M

Tinibo’ di umatan di moma an munpanuboihanadan punaladanya hay aton di hapidan kumalabkab hi nunihaggon an kayiwNatigo’ di aton nadan mun-akinduholan kumayat hinan momahin nun-aowang damo an maphod an momonoya hay munpanghit hi tuboya pudun nan hapidNatibo’ di aton di mamanuhi aggudong hinan payobokon ya ammuna ta waha ihda ya ihbulmu ta amungon di gu’angnata waha ibaaghi namaganan an bilawuta...

Ngudun nan papayo

N

Ha’on nan papayo an wada ni’ hinan hinlibuan pinhun di numboblaya’mu mannin attog maid moy balol uadwani ya nan bahbahhinity awada’ Madmadngol upay di ungak di wa’el ya wangwangya tuliyo’ di liting hinadan piping-pingitmu nagnu nagata namagananday udum hi adol uya ulay pinhod un kumgaya maid ha bumuduh luwa Matmattigo’ di bihhita’an malpuh boblen naduma-dumamu mangmango’ nadan u’ungaan immongngal...